شناسایی و اکتشاف هوشمند

این خدمت خود شامل دو دسته زیر می‌شود:

عکس درباره زمین هوش خانه
شناسایی مناطق پرپتانسیل معدنی به کمک مدل توسعه‌داده شدۀ زمین هوش
مناطق پرپتانسیل معدنی شناخته شده به کمک الگوریتم‌های طبقه‌بندی
شناسایی محدوده‌های مشابه با مناطق پرپتانسیل معدنی شناخته شده به کمک الگوریتم‌های طبقه‌بندی

شناسایی مناطق پرپتانسیل معدنی به کمک مدل توسعه‌داده شدۀ زمین هوش

شامل مراحل زیر است:

بررسی گزارشات و مطالعات پیشین محدوده و مناطق اطراف همراه با تهیۀ نقشه‌های پایۀ اکتشافی در منابع سازمان زمین‌شناسی ایران، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، پایان‌نامه‌های دانشگاهی و نشریات معتبر علمی

تهیۀ تصاویر ماهواره‌ای رایگان و غیررایگان (آرشیوی) از سازمان زمین‌‌شناسی آمریکا، آژانس فضایی اروپا و منابع در دسترس زمین هوش

ساخت  BigData از تصاویر ماهواره‌ای همراه با پیش‌پردازش‌های مربوطه و یکپارچه‌سازی تصاویر

اجرای مدل هوش مصنوعی توسعه داده‌ شدۀ زمین هوش جهت شناسایی ذخایر مرتبط با فعالیت‌های گرمابی همچون کانی‌زایی مس، مولیبدن و طلا همراه با اعتبارسنجی مدل و تلفیق اولیه

انجام کلیۀ پردازش‌های دورسنجی کلاسیک بر روی تصاویر موجود و تلفیق نهایی

ارائۀ گزارش

تیم زمین هوش با استفاده از هوش مصنوعی توسعه داده شده، به کشف ذخایر پنهان و پر پتانسیل معدنی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (اکتشاف معدن با ماهواره) در معادن و محدوده‌های معدنی می‌پردازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با شماره‌ زیر در ارتباط باشید.

شناسایی مناطق پرپتانسیل معدنی به کمک مدل توسعه‌داده شدۀ زمین هوش

شامل مراحل زیر است:

بررسی گزارشات و مطالعات پیشین محدوده و مناطق اطراف همراه با تهیۀ نقشه‌های پایۀ اکتشافی در منابع سازمان زمین‌شناسی ایران، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، پایان‌نامه‌های دانشگاهی و نشریات معتبر علمی

تهیۀ تصاویر ماهواره‌ای رایگان و غیررایگان (آرشیوی) از سازمان زمین‌‌شناسی آمریکا، آژانس فضایی اروپا و منابع در دسترس زمین هوش

ساخت BigData از تصاویر ماهواره‌ای همراه با پیش‌پردازش‌های مربوطه و یکپارچه‌سازی تصاویر

اجرای مدل‌های استخراج الگو بر روی مناطق پرپتانسیل شناخته شده و اجرای آن بر روی محدودۀ مورد نظر با الگوریتم‌های طبقه‌بندی و مشابهت‌سنجی

ارائۀ گزارش