پروژه های زمین هوش

جوین خراسان شمالی

پرژه جوین خراسان

این پروژه به منظور شناسایی و معرفی مناطق دارای پتانسیل‌ معدنی به وسعت 30 کیلومترمربع بر روی نوار مرزی دو استان خراسان‌شمالی و استان خراسان رضوی قرار دارد. در این پروژه‌ی شناسایی، به منظور بارزسازی مناطق پرپتانسیل از تصاویر سنجنده‌های OLI-2 و ASTER استفاده شده است. 
انار - کرمان

پروژه انار کرمان

این پروژه به منظور شناسایی و معرفی مناطق دارای پتانسیل‌ معدنی برای پهنه‌ای واقع در جنوب شرقی انار واقع در استان کرمان به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی، سنجش از راه دور کلاسیک، تهیه لایه‌های اکتشافی و در نهایت تلفیق این لایه‌ها انجام شده است. 
سلستین - زاگرس

پروژه سلستین زاگرس

در این پروژه به پتانسیل‌یابی کانی‌زایی سلستین در مناطق جنوب و جنوب غرب کشور در حاشیه زاگرس شامل استان‌های بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد پرداخته شد. بعد از پی‌جویی و بازدید میدانی، برای ثبت محدوده و انجام مراحل بعدی عملیات اکتشافی و مطالعات بیشتر معرفی گردید.
جیرفت کرمان

پروژه جیرفت کرمان

در این پروژه به تعیین مناطق پرپتانسیل همراه با پی‌جویی میدانی و صحت سنجی داده‌های اکتشافی صاحب پروانه پرداخته شده است. همچنین امکان احتمال وجود کانی‌سازی‌های فلزی با استفاده از پلتفرم هوش مصنوعی تیم زمین هوش بررسی شد.
زاغ دره - کرمان

پروژه زاغ دره کرمان

پردازش تصویر اختصاصی تیم زمین هوش بر روی داده‌های ماهواره‌ای به کمک هوش مصنوعی برای تعیین مناطق پرپتانسیل می‌باشد. احتمال وجود کانی‌سازی‌های مرتبط با فعالیت‌های گرمابی و همچنین شناسایی مناطق پرپتانسیل کانی‌زایی کرومیت نیز بررسی شده است.
سیاهو - خراسان جنوبی

پروژه سیاهو خراسان

پروژه نظارت بر عملیات اکتشافی برداشت مغناطیسی منطقه سیاهو که واقع در استان خراسان جنوبی است. این پروژه به درخواست کارفرما به منظور نظارت بر عملیات برداشت مغناطیسی در محدوده سیاهو در نزدیکی شهر دُرح انجام شد است.
نطنز و طرق اصفهان

پروژه نطنز و طرق

این پروژه به منظور شناسایی مناطق دارای پتانسیل‌ معدنی واقع در زمین‌شناسی نطنز و طرق استان اصفهان به کمک هوش مصنوعی انجام شد. به منظور بارزسازی مناطق پرپتانسیل از تصاویر سنجنده‌های هایپریون و لندست 8 استفاده شد.
نوبران - مرکزی

پروژه نوبران مرکزی

پروژه پتانسیل‌یابی در محدودۀ معدنی نوبران در ساوه، در این گزارش به بررسی دورسنجی کلاسیک و پردازش تصویر اختصاصی تیم زمین هوش بر روی داده‌های ماهواره‌ای به کمک هوش مصنوعی برای تعیین مناطق پرپتانسیل در محدودۀ معدنی نوبران 2 پرداخته شده است.