به کمک روش یکتای زمین هوش در شناسایی محدوده‌ها‌ی پرپتانسیل و ذخایر پنهان، امکان ارائۀ خدمت در دو مرحلۀ پی‌جویی و شناسایی اکتشاف معدن به صاحبان پروانه‌های اکتشافی وجود دارد.

 با توجه به امکانات موجود و قرارداد‌های انعقاد شده با شرکت‌های اکتشافی در خصوص تهیۀ وسایل مورد نیاز جهت انجام عملیات اکتشافی، امکان انجام اکتشاف کامل محدوده‌های معدنی در زمین هوش فراهم شده است.

در خدمات سرمایه‌گذاری نیز، با بررسی معادن و محدوده‌های معدنی و تهیۀ طرح اقتصادی با استاندارد‌های بین‌المللی معدنی همچون JORC (معدنی) و سازمان IASP (سرمایه‌گذاری) ارائه می‌گردد.

با توجه به نیاز موجود در نظارت بر فعالیت‌های اکتشافی، تیم زمین هوش جهت انجام این فعالیت به معدن‌داران خدمت ارائه می‌دهد.

با توجه به نیاز سرمایه‌گذاران و معدن‌داران، ثبت محدوده‌های آزاد پرپتانسیل در زمین هوش صورت می‌گیرد. قابل ذکر است مشاورۀ ثبت معدن نیز به صورت عمومی عرضه می‌گردد.

این خدمت به عنوان ساده‌ترین عملیات قابل انجام برای معدن‌داران صورت می‌گیرد به گونه‌ای که همانند شرکت‌های دورسنجی دیگر، گزارشات کلاسیک دورسنجی برای معادن و محدوده‌ها آماده می‌شود.

معرفی مناطق پرپتانسیل

به کمک روش یکتای زمین هوش در شناسایی محدوده‌ها‌ی پرپتانسیل و ذخایر پنهان، امکان ارائۀ خدمت در دو مرحلۀ پی‌جویی و شناسایی اکتشاف معدن به صاحبان پروانه‌های اکتشافی وجود دارد.

انجام عملیات اکتشاف کلاسیک

 با توجه به امکانات موجود و قرارداد‌های انعقاد شده با شرکت‌های اکتشافی در خصوص تهیۀ وسایل مورد نیاز جهت انجام عملیات اکتشافی، امکان انجام اکتشاف کامل محدوده‌های معدنی در زمین هوش فراهم شده است.

صحت‌سنجی و صدور شناسنامۀ معدنی

در خدمات سرمایه‌گذاری نیز، با بررسی معادن و محدوده‌های معدنی و تهیۀ طرح اقتصادی با استاندارد‌های بین‌المللی معدنی همچون JORC (معدنی) و سازمان IASP (سرمایه‌گذاری) ارائه می‌گردد.

نظارت بر عملیات اکتشافی

با توجه به نیاز موجود در نظارت بر فعالیت‌های اکتشافی، تیم زمین هوش جهت انجام این فعالیت به معدن‌داران خدمت ارائه می‌دهد.

ثبت محدودۀ معدنی

با توجه به نیاز سرمایه‌گذاران و معدن‌داران، ثبت محدوده‌های آزاد پرپتانسیل در زمین هوش صورت می‌گیرد. قابل ذکر است مشاورۀ ثبت معدن نیز به صورت عمومی عرضه می‌گردد.

دورسنجی کلاسیک

این خدمت به عنوان ساده‌ترین عملیات قابل انجام برای معدن‌داران صورت می‌گیرد به گونه‌ای که همانند شرکت‌های دورسنجی دیگر، گزارشات کلاسیک دورسنجی برای معادن و محدوده‌ها آماده می‌شود.